close
loading

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 10/2023/CKU

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 9/2023/CKU

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 8/2023/CKU

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 7/2023/CKU

 

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 6/2023/CKU

 

 

 

 


 

 

 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 5/2023/CKU

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 4/2023/CKU

 

 

 

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 3/2023/CKU

 

 

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 2/2023/CKU

 

 

 


 

Pobierz:  Rozeznanie rynku nr 1/2023/CKU

 

 

 


Pobierz:  Załączniki do Rozeznania rynku 1/2022/CKU

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz:  Załączniki do Rozeznania rynku 1/2022/CKU

 


 

 


pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 2/2022/CKU

 

 

 

 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 2/2022/CKU

 

 


 

 

 


 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 3/2022/CKU

 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 3/2022/CKU

 


 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 4/2022/CKU

 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 4/2022/CKU

 

 


 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 5/2022/CKU

 

 

pobierz: Załącznik do Rozeznania rynku nr 5/2022/CKU

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kielce, dn. 11 maja 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2018

 

Na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wymienionego w pkt. 2 zapytania ofertowego, asortymentu – stal czarna na kursy spawania metodą TIG oraz MAG.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746

 

reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek

 

Strona www: cku-budowlanka.pl

 

e-mail: cku-budowlanka@wp.pl tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:

 

 1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego stali czarnej na kursy spawania metodą TIG oraz MAG, szczegółowo określonego w pkt. 2 zapytania ofertowego.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia: Słownik CPV:

 

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na dostawy następującej stali czarnej:

 

 1. 200 x 6 - ilość 1000 kg
 2. 200 x 8 - ilość 1500 kg
 3. 200 x 10 - ilość 400 kg
 4. 200 x 12 - ilość 300 kg
 5. 70 x 6 - ilość 800 kg
 6. 70 x 8 -ilość 2200 kg
 7. 70 x 10 - ilość 1200 kg
 8. 70 x 12 - ilość 300 kg
 9. 50 x 8 - ilość 3000 kg
 10. 25 x 8 - ilość 3000 kg
 11. 40 x 5 - ilość 1000 kg
 12. 20 x 5 - ilość 1000kg
 13. Blacha  ≠ 4 - ilość 432 kg ( w arkuszach ),
 14. Rura Fi 57 x 5 - ilość 90 mb
 15. Rura Fi 114,3 x 8 - ilość 10 mb

 

 1. Termin i miejsce dostawy: zamówienie realizowane będzie w okresie od V 2018 r. do VI 2019 r., w częściach, zgodnie z harmonogramem realizacji kursów. Każdorazowy termin dostawy uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym zakupem.
 2. Dostawa na adres Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach pracy Biura projektu (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00) odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 3. Odbiór zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany protokołem odbioru.
 4. Z Wykonawcą, u którego zamówienie realizowane będzie w kilku dostawach, podpisana zostanie umowa na

realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

 

 1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
 2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę

 

z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres mailowy cku-budowlanka@wp.pl
  3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.
  3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

6.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego. 6.3.2  Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2).

 1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 21 maja 2018 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza

Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

lub drogą elektroniczną na adres: cku-budowlanka@wp.pl (skan podpisanych dokumentów)

 

8. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

 

8.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
 2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. Kryterium wyboru oferty: cena brutto– 100%

Cena wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: P1 = Cmin / Co x 100 gdzie

Cmin – najniższa cena brutto

Co – cena badanej oferty

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 1. Załączniki:
  1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

 

 

Kielce, dn. 08 maja 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/05/2018

 

Na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wymienionego w pkt. 2 zapytania ofertowego, asortymentu – materiałów zużywalnych na kursy spawania metodą TIG oraz MAG.

 

 

 ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona

 Kołłątaja 7, 25-715 Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746  reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek

 Strona www: cku-budowlanka.pl e-mail: cku-budowlanka@wp.pl tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:
  1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów zużywalnych na kursy spawania metodą TIG oraz MAG, szczegółowo określonego w pkt. 2 zapytania ofertowego.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia: Słownik  CPV:

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na dostawy następujących materiałów zużywalnych: 

Nazwa asortymentu

Liczba sztuk

Dysza gazowa   MB-25

140

Końcówka prądowa MB-25 Binzel (Średnica : 1.0)

300

Łącznik prądowy MB-25

80

Sprężynka MB-25

80

Palnik MB-25

6

Prowadnik na drut 1,0-1,2mm czerwony

6

Rękojeść do uchwytów MIG/MAG

6

 

Oring do wtyku Euro

20

Dysza gazowa Kemppi PMT 27-zamiennik

20

Końcówka prądowa Kemppi M8 fi 1,0mm zamiennik

40

Adapter końcówki prądowej Kemppi FE/MMT/PMT 27 -zamiennik

20

Dyfuzor gazu uchwyt  Kemppi FE 27

10

Elektrody wolframowe fi 2,4 WT-20 czerwone

200

Korek długi SR-17, SR-18, SR-26

20

Korek krótki SR-17, SR-18, SR-26

10

Korek średni SR-17, SR-18, SR-26

10

Dysza Quartz SR-26

5

Adapter Quartz SR-26

5

Łącznik prądowy SR-17, SR-18, SR-26 ( Średnica 2.4 )

60

Tulejka zaciskowa SR-17, SR-18, SR-26 ( Średnica : 2.4 )

120

Dysza ceramiczna SR-17, SR-18, SR-26 ( Nr. 5 )

100

Uszczelka – oring  korka SR-26

50

Palnik SR-26

8

Rękojeść ergo TIG SR-26, 

6

Spoinomierz analogowy SPF 1

3

Szczypce spawalnicze uniwersalne

60

Piła taśmowa 2360x20x0,9 M42 Bialfa Cobalt

15

Piła taśmowa 2850x27x0,9 M42 Bialfa Cobalt

5

Ściernica ceramiczna do szlifierki stołowej 150x20x12,7 - twarda

12

Tarcza diamentowa do ostrzałki WAG-40 fi 40

2

Preparat antyodpryskowy 

40

Szkło bezbarwne 90x110

1500

Szkło ciemne 90x110 - DIN 9

20

Szkło ciemne 90x110 - DIN 10

20

Szkło ciemne 90x110 - DIN 11

20

Szkło ciemne 90x110 - DIN 12

20

Okulary ochronne B-501

60

Szczotka ręczna w oprawie metalowej A-110 drut kwasoodporny

20

Szczotka ręczna w oprawie metalowej A-110 drut stalowy

60

Szczotki węglowe do szlifierki BOSCH GWS 1400 nr kat. 1607014176

12- kompletów

Tarcza do szlifowania 125x6,0x22

200

Tarcza do cięcia 125x2,5x22

100

Tarcza do cięcia 125x1,0x22

100

Tarcza do szlifowania 125x6,0x22 INOX

40

Tarcza do cięcia 125x1,0x22 INOX         

40

Tarcza listkowa lamelka 125 INOX granulacja 60

20

Tarcza listkowa lamelka 125 INOX granulacja 80

20

Tarcza listkowa lamelka 125  granulacja 60

40

Tarcza listkowa lamelka 125  granulacja 80

40

Elektroda palnika do Przecinarki plazmowej Hypertherm  Pmax 45 nr. kat. 220669

15

Dysza  palnika do Przecinarki plazmowej Hypertherm  Pmax 45 nr. kat. 220671

15

Nasadka  palnika do Przecinarki plazmowej Hypertherm  Pmax 45 nr. kat. 220713

2

 

Deflektor palnika do Przecinarki plazmowej Hypertherm  Pmax 45 nr. kat. 220674

5

Pierścień zawirowujący palnika do Przecinarki plazmowej Hypertherm  Pmax 45     nr. kat. 220670

1

Elektroda palnika LC25 do Przecinarki plazmowej Lincoln PC210 nr.kat.W03X0893-75A

10 (2 opakowania)

Dysza palnika LC25 Przecinarki plazmowej Lincoln PC210 nr.kat.W03X0893-76A

10 (2 opakowania)

Kapa osłonowa palnika do Przecinarki plazmowej Lincoln PC210 nr.kat.W03X0893-77A

2

Prowadnica palnika LC25 do Przecinarki plazmowej Lincoln PC210 nr.kat. W03X0893-78R

2

Pierścień zawirowujący palnika LC25 do Przecinarki plazmowej Lincoln PC210 nr.kat.W03X0893-5R 

1 opakowanie

Chłodziwo do piły taśmowej 

20 kg

Dysza podgrzewająca Y11A Perun 3-100

2

Dysza tnąca pierścieniowa Y12A Perun nr. 1

2

Dysza tnąca pierścieniowa Y12A Perun nr. 2

2

Komplet uszczelek do palnika PU-216A Perun

2

Uszczelka do reduktora do tlenu

4

Nakrętka blokująca prowadnik drutu      10

10

Palnik PMT 27, PMT 32, MMT 27, MMT 32 Kemppi      

2

Prowadnik drutu stalowego czerwony Kemppi 0,9-1,2mm 4,5m 

2

 

 1. Termin i miejsce dostawy: zamówienie realizowane będzie w okresie od V 2018 r. do VI 2019 r., w częściach, zgodnie z harmonogramem realizacji kursów. Każdorazowy termin dostawy uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym zakupem.
 2. Dostawa na adres Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach pracy Biura projektu (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00) odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 3. Odbiór zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany protokołem odbioru.
 4. Z Wykonawcą, u którego zamówienie realizowane będzie w kilku dostawach, podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

  

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli  będzie:
  1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 3.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

         z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

 1. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres mailowy cku-budowlanka@wp.pl
  3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,

         a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

6.3.1  Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego. 6.3.2  Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku  nr 2).

 1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 16 maja 2018 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza

Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

lub drogą elektroniczną na adres: cku-budowlanka@wp.pl (skan podpisanych dokumentów)

 

 1. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 8.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
  2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie           zamówienia.
 2. Kryterium wyboru oferty: cena brutto– 100%

Cena wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: Cmin

P1=

--------------

---  x 100

 

Co

gdzie

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 1. Załączniki:
  1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

 

 

Kielce, dn. 02 maja 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2018

 

Na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wymienionego w pkt. 2 zapytania ofertowego, asortymentu

– materiałów spawalniczo-hutniczych: drutu na kursy spawania metodą TIG oraz MAG.

 

 

 ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja

 7, 25-715 Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746

 reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek

 Strona www: cku-budowlanka.pl e-mail: cku-budowlanka@wp.pl tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:
  1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów spawalniczo-hutniczych: drutu na kursy spawania metodą TIG oraz MAG, szczegółowo określonego w pkt. 2 zapytania ofertowego.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia: Słownik  CPV:

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na dostawy następujących materiałów spawalniczohutniczych: 
  1. drut do spawania metodą MAG – średnica drutu: 1.0, gat. SG2, szpula 15 kg; ilość do zamówienia: 1200 kg;
  2. drut do spawania metodą TIG – średnica drutu: 1.6 (do stali niestopowej); ilość do zamówienia: 70 kg;
  3. drut do spawania metodą TIG – średnica drutu: 2.4 (do stali niestopowej); ilość do zamówienia: 30 kg;
  4. drut do spawania metodą TIG – średnica drutu: 1.6 (do stali nierdzewnej); ilość do zamówienia: 50 kg;
  5. drut do spawania metodą TIG – średnica drutu: 2.4 (do stali nierdzewnej); ilość do zamówienia: 20 kg.

 

 1. Termin i miejsce dostawy: zamówienie realizowane będzie w okresie od V 2018 r. do VI 2019 r., w częściach, zgodnie z harmonogramem realizacji kursów. Każdorazowy termin dostawy uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym zakupem.
 2. Dostawa na adres Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach pracy Biura projektu (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00) odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 3. Odbiór zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany protokołem odbioru.
 4. Z Wykonawcą, u którego zamówienie realizowane będzie w kilku dostawach, podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

  

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli  będzie:
  1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 3.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

         z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres mailowy cku-budowlanka@wp.pl
  3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,

         a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

6.3.1       Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego. 6.3.2  Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr

 2).

 1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 10 maja 2018 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona

Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

lub drogą elektroniczną na adres: cku-budowlanka@wp.pl (skan podpisanych dokumentów)

 

 1. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 8.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
  2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Kryterium wyboru oferty: cena brutto– 100%. Cena wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: P1 = Cmin / Co x 100 gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 1. Załączniki:
  1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Kielce, dn. 27 kwietnia 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2018

 

Na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wymienionego w pkt. 2 zapytania ofertowego, asortymentu – materiałów spawalniczo-hutniczych: gazów spawalniczych na kursy spawania metodą TIG oraz MAG.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746

 

reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek

 

Strona www: cku-budowlanka.pl

 

e-mail: cku-budowlanka@wp.pl

tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:

 

 1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów spawalniczo-hutniczych: gazów hutniczych na kursy spawania metodą TIG oraz MAG, szczegółowo określone w pkt. 2 zapytania ofertowego.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia: Słownik CPV:

 

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na dostawy następujących materiałów spawalniczo-hutniczych: gazów spawalniczych:

 1. Gaz – mieszanka do spawania metodą MAG, butla 11,7m3 z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli w ilości 15 szt./kurs tj. 15 butli x 4 gr = 60 butli
 2. Gaz – tlen, butla 10,8 m3 z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli w ilości 6 sztuki

 

 1. Gaz – acetylen, butla 8 kg z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli w ilości 3 sztuki
 2. Gaz – Argon czysty do spawania metodą TIG, butla 10,8 m3 z transportem i dzierżawą butli w ilości 15 szt./kurs tj. 15 butli x 2 gr = 30 butli

Dzierżawa butli gazu, wskazanych w ppkt.: a, b, c  oraz d dotyczy okresu realizacji kursu dla danej grupy 10 uczestników/-czek zajęć. W przypadku gazu – mieszanki do spawania metodą MAG oraz TIG jest to 1 m-c dla każdej z 90 butli we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku gazu – tlenu i acetylenu jest to jeden miesiąc dla każdej z butli we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

 

2.2  Termin i miejsce dostawy: zamówienie realizowane będzie w okresie od V 2018 r. do VI 2019 r., w częściach, zgodnie z harmonogramem realizacji kursów. Każdorazowy termin dostawy uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym zakupem.

2.3  Dostawa na adres Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach pracy Biura projektu (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00) odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.4  Odbiór zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany protokołem odbioru.

2.5  Z Wykonawcą, u którego zamówienie realizowane będzie w kilku dostawach, podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

 

 1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
 2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 

3.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:

4.1  Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

 

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami

5.1  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.

5.2  Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres mailowy cku-budowlanka@wp.pl

5.3  Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

6      Opis sposobu przygotowania oferty

 

6.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

6.2  Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

 

6.3  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

6.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

6.3.2  Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2).

 

6.4  Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

7.1  Termin składania ofert upływa 07 maja 2018 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

7.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

lub drogą elektroniczną na adres: cku-budowlanka@wp.pl (skan podpisanych dokumentów)

 

 1. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

8.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
 2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: cena brutto– 100%

Cena wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.:

Cmin

 

 

P1=

-----------------  x 100

 

 

Co

gdzie

 

 

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

8.3         Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 1. Załączniki:
  1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/03/2018

 •  

Miejscowość, data

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko Wykonawcy

 

Adres siedziby/adres zamieszkania

 

Dane osoby do kontaktu

(imię i nazwisko, nr telefonu

adres e-mail)

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/03/2018 na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów spawalniczo-hutniczych: gazów spawalniczych w ramach realizacji projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja”, oferuję zrealizowanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto ………………………….. zł

(słownie brutto zł: ………………………………………………………..),

w tym VAT* …………..% w kwocie: …………….. zł

Wartość zamówienia netto: …………………… zł (słownie netto zł: ………………………….)

W tym:

Nazwa asortymentu

Jednostka

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena brutto (jednostka x ilość x cena jednostkowa brutto)

Gaz – mieszanka do spawania metodą MAG, butla 11,7m3 z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli w ilości 15 szt./kurs tj. 15 butli x 4 gr

szt.

60

 

 

Gaz – tlen, butla 10,8 m3 z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli

szt.

6

 

 

Gaz – acetylen, butla 8 kg z reduktorem oraz z transportem i dzierżawą butli

szt.

3

 

 

Gaz – Argon czysty do spawania metodą TIG, butla 10,8 m3 z transportem i dzierżawą butli

m-c

30

 

 

Całkowita cena brutto zamówienia:

 

 

Deklarowany czas jednej dostawy: ……………………… dni.

Miejscowość……………………, dnia……………….

 

…………………..……………………………

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/03/2018

 

……………………..

Miejscowość, data

……………………………………..

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy

 

……………………………………..

adres

 

……………………………………..

adres

 

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych i kapitałowych

w postępowaniu dotyczącym sprzedaży i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

materiałów spawalniczo-hutniczych – gazu spawalniczego

w ramach realizacji projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja”

 

 

Ja/my niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………

reprezentujący podmiot, którego nazwa wskazana jest w części nagłówkowej oświadczam/-my że nie zachodzą żadne wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Zamawiającym – Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a potencjalnym Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………

                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

 

 

 

Kielce, dn. 18 kwietnia 2018 r.

 

Sondaż rynku SR-NNW/02/2018

 

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek z siedzibą w Kielcach przy ul. Kołłątaja 7, realizujący projekt pod nazwą: „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich dla 60 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, mających na celu określenie braku przeciwwskazań lub ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  niniejszym kursie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

kursy spawania dla 60 uczestników/uczestniczek realizowane będą w okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Kursy realizowane będą w sześciu 10-osobowych grupach.

Dokładne terminy badań uzgodnione zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na min. 7 dni kalendarzowych przed realizacją kursu dla danej grupy uczestników/-czek.

Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do badań pełnej liczby 60 osób. Zamawiający zastrzega iż liczba osób odbywających kurs w poszczególnych miesiącach może być różna oraz że terminy kursów dla poszczególnych grup mogą ulec zmianie.

 

 1. Specyfika grupy:

Uczestnicy/uczestniczki projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” – to osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, należące do tzw. grupy NEET (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu), w tym osoby z niepełnosprawnościami.

 

 1. Zamawiający zapewnia pomoc w realizacji badania, gwarantując salę na terenie miasta Kielce w której może zostać przeprowadzone badanie.

Zamawiający zastrzega jednak, że badanie może zostać przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

 

 1. Cena usługi winna zawierać:
 • koszt przeprowadzenia badania;
 • wydanie opinii dla każdego/-ej z 60 uczestników/uczestniczek stanowiącej o  braku przeciwwskazań lub ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w  kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG lub MAG

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: osobą przeprowadzającą badania musi być osoba posiadająca wykształcenie wyższe medyczne, lekarskie (na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie lekarza – dyplom uczelni wyższej).

W przypadku firm/osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą należy przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.).

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

100 % cena wyliczana według wzoru:

P1 – 100 pkt.:

 

             Cmin

P1=  ----------------  x 100

Co

 

gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

 

 1. Sposób przygotowania oferty – prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 Wzór oferty. Do oferty dołączyć należy dokument wykazany w pkt. 7 niniejszego sondażu rynku.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:
  cku-budowlanka@wp.pl  lub
 2. drogą pocztową/osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek, ul.Kołłątaja 7, 25-715 Kielce.  

 

Oferty należy składać do: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00

 

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Edyta Hrouda-Nosek                  

Tel. 601-152-488; 796-022-288                                                             

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl                                                           

 

Załącznik nr 1 do sondażu rynku nr SR-BL/02/2018

 

 

……………………………

Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                               ..............................

                                                                                                                                                             data

                                                          OFERTA

Do

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA”

ul. Kołłątaja 7

25-715 Kielce

Tel 601-152-488

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl

 

Odpowiadając na Sondaż rynku nr SR-BL/02/2018 dotyczący przeprowadzenie badań lekarskich dla 60 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, mających na celu określenie braku przeciwwskazań lub ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  niniejszym kursie składam/-y ofertę  następującej treści:

Cena brutto/osobę objętą badaniem

Obowiązujący podatek VAT* (o ile dotyczy)

Cena netto/osobę objętą badaniem

Całkowita wartość zamówienia (tj. cena brutto x 60 osób)

 

 

 

 

 

 

Całkowita cena brutto zamówienia: …………………………………………………………..

 

 

Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w sondażu rynku nr SR-BL/02/2018, warunki.

Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ....................../nie dotyczy*

 

                                                                            

…………………………………................................................
  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Kielce, dn. 13 kwietnia 2018 r.

 

Sondaż rynku SR-NNW/01/2018

 

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek z siedzibą w Kielcach przy ul. Kołłątaja 7, realizujący projekt pod nazwą: „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Przedmiot zamówienia:

usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla:

 1. 60 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i metodą TIG, podzielonych na sześć 10-osobowych grup;
 2. 30 uczestników/uczestniczek 3-miesięcznego stażu zawodowego

Ubezpieczenie obejmuje w sumie 90 uczestników/uczestniczek projektu pn. „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. kursy spawania dla 60 uczestników/uczestniczek realizowane będą w okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.
  2. staże dla 30 uczestników/uczestniczek realizowane będą w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Każdy ze staży trwać będzie 3 m-ce.

Dokładne terminy ubezpieczenia uzgodnione zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na min. 7 dni kalendarzowych przed realizacją kursu lub stażu.

Podane w pkt szacunkowe liczby osób przystępujących do ubezpieczenia służą wyłącznie oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego.

Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia podanej wyżej liczby osób. Zamawiający zastrzega iż liczba osób odbywających kurs i/lub staż w poszczególnych miesiącach może być różna oraz że terminy staży mogą ulec zmianie.

 

 1. Specyfika grupy:

Uczestnicy/uczestniczki projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” – to osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, należące do tzw. grupy NEET (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu), w tym osoby z niepełnosprawnościami.

 

 1. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. zawału serca,
 3. krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu,
 4. obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

 

 1. Rodzaje i wysokość świadczeń:
 1. Śmierć powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, pod warunkiem, że zdarzenie to wystąpiło w okresie ubezpieczenia, natomiast śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od zdarzenia; świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
 2. Trwała niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że trwała niezdolność do pracy wystąpiła w okresie jednego roku od wystąpienia zdarzenia, świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
 3. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji lub wstrząśnieniem mózgu; świadczenie w wysokości min. 50% sumy ubezpieczenia jeżeli uszczerbek na zdrowiu wynosi 100%, świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim nastąpiła utrata zdrowia określona przez lekarza na podstawie dokumentacji medycznej zgodnie z procentowym uszczerbkiem według tabeli ZUS (uwaga: bez komisji lekarskiej, w przypadku odwołania ubezpieczonego od decyzji powoływana będzie komisja lekarska).
 4. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie płatne w wysokości min. 0,2% sumy.

 

 1. Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej:
  1. Wykonawca do dnia poprzedzającego dany termin realizacji kursu i/lub stażu wystawi polisę ubezpieczeniową uwzględniającą faktyczną liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia.
  2. W przypadku przekazania danych osobowych uczestników projektu Wykonawca podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Wykonawca proponuje składkę ubezpieczeniową od jednej osoby.
  4. Zamawiający ustala sumę ubezpieczenia w kwocie 20 000,00 zł na jedną osobę przy założeniu oferowanych przez Wykonawcę świadczeń oraz akceptacji założeń zawartych w niniejszym sondażu rynku.

 

 1. Wypłata świadczeń:

Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń, Wykonawca zobowiązany jest posiadać w Kielcach minimum jedną placówkę (Przedstawicielstwo lub Oddział) likwidacji szkód, w których Ubezpieczony będzie mógł załatwić formalności związane z przebiegiem wypłaty świadczeń (składanie wniosków o wypłatę świadczenia, uzupełnianie dokumentacji, uczestnictwo w komisji lekarskiej itp.).

 

 1. Warunki realizacji zamówienia:
  1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej co miesiąc polisy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym polisy.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ubezpieczenia z podaniem innego terminu na 3 dni przed planowanym terminem zamówienia.
  5. Wykonawca oświadcza że koszty ubezpieczenia na 1 osobę w okresie realizacji zamówienia nie ulegną zmianie.
  6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Złożenie wraz z ofertą cenową zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 - tekst: ost. zm. – 2004.05.01 Dz. U. Nr 91, poz. 870; Dz. U. Nr 96, poz. 959), przez właściwy organ nadzoru ubezpieczeń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie objętym zamówieniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że na dzień złożenia oferty zezwolenie jest ważne, niecofnięte i nieograniczone.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

100 % cena wyliczana według wzoru:

P1 – 100 pkt.:

 

             Cmin

P1=  ----------------  x 100

Co

 

gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

 

 1. Sposób przygotowania oferty – prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 Wzór oferty. Do oferty dołączyć należy dokument wykazany w pkt. 10 niniejszego sondażu rynku.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:
  cku-budowlanka@wp.pl  lub
 2. drogą pocztową/osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek, ul.Kołłątaja 7, 25-715 Kielce.  

 

Oferty należy składać do: 20 kwietnia 2018 r., godz. 10.00

 

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Edyta Hrouda-Nosek                  

Tel. 601-152-488; 796-022-288                                                             

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl                                                           

 

Załącznik nr 1 do sondażu rynku nr SR-NNW/01/2018

 

 

……………………………

Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                               ..............................

                                                                                                                                                             data

                                                          OFERTA

Do

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA”

ul. Kołłątaja 7

25-715 Kielce

Tel 601-152-488

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl

 

Odpowiadając na Sondaż rynku nr SR-NNW/01/2018 dotyczący usługi grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla:

 1. 60 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i metodą TIG, podzielonych na sześć 10-osobowych grup;
 2. 30 uczestników/uczestniczek 3-miesięcznego stażu zawodowego

składam/-y ofertę  następującej treści:

 

Cena brutto/osobę uczestniczącą w kursie, objętą ubezpieczeniem

Obowiązujący podatek VAT* (o ile dotyczy)

Cena netto/osobę uczestniczącą w kursie objętą ubezpieczeniem

Całkowita wartość zamówienia (tj. cena brutto x 60 osób)

 

 

 

 

 

Cena brutto/osobę uczestniczącą w stażu, objętą ubezpieczeniem

Obowiązujący podatek VAT* (o ile dotyczy)

Cena netto/osobę uczestniczącą w stażu objętą ubezpieczeniem

Całkowita wartość zamówienia (tj. cena brutto x 30 osób)

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita cena brutto zamówienia słownie: …………………………………………………………..

 

Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w sondażu rynku nr SR-NNW/01/2018, warunki.

Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ....................../nie dotyczy*

 

                                                                            

…………………………………................................................
  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Kielce, dn. 18 kwietnia 2018 r.

 

Rozeznanie rynku RR-CAT/03/2018

 

 1. Zamawiający:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda-Nosek z siedzibą w Kielcach przy ul. Kołłątaja 7, realizujący projekt pod nazwą: „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Przedmiot zamówienia: usługa cateringowa w ramach trzech rodzajów kursów:
 1. kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG z rysunkiem technicznym dla 20 osób (dwie grupy 10-osobowe) – catering w formie ciepłego posiłku (zróżnicowany, dwudaniowy ciepły posiłek: zupa + danie z wkładką mięsną o gramaturze minimum 100 gram, napój/kompot) – ok. 440 osobodni w sumie;
 2. kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z cięciem termicznym tlenem i plazmą dla 20 osób (dwie grupy 10-osobowe) – catering w formie: ciepłego posiłku (zróżnicowany, dwudaniowy ciepły posiłek: zupa + danie z wkładką mięsną o gramaturze minimum 100 gram, napój/kompot) – ok. 440 osobodni w sumie;
 3. kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla 20 osób (dwie grupy 10-osobowe) – catering w formie: ciepłego posiłku (zróżnicowany, dwudaniowy ciepły posiłek: zupa + danie z wkładką mięsną o gramaturze minimum 100 gram, napój/kompot) – ok. 440 osobodni w sumie.

 

 1. Usługa będzie polegała na przygotowaniu cateringu wymienionego w pkt. 2 oraz dostarczeniu do wskazanej sali na terenie miasta Kielce w terminach każdorazowo uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wybranym do realizacji zamówienia, na min. 5 dni kalendarzowych przed realizacją poszczególnego kursu. Kursy realizowane będą w okresie od IV 2018 r. do ok. VI 2019 r.

 

 1. Zamawiający dopuszcza różną liczbę osób na poszczególnych kursach (maksymalnie +/- 2 osoby), przy czym łączna liczba uczestników kursów nie przekroczy 60 osób.

 

 1. Wykonawca oprócz produktów żywnościowych zapewnia przy bufecie zimnym i ciepłym:
 1. jednorazowe, styropianowe kubki plus mieszadełka jednorazowe – ilość min. 1320 sztuk ogółem w całym zamówieniu;
 2. jednorazowe papierowe talerzyki – ilość min. 1320 sztuk ogółem w całym zamówieniu;
 3. sztućce jednorazowe – ilość sztuk min. 1320 sztuk ogółem w całym zamówieniu;
 4. estetyczne nakrycie stołu;
 5. zapewnienie pojemnika na resztki;
 6.     każdorazowe uprzątnięcie sal, w których realizowana jest dana usługa cateringowa.

 

 1. Przewożona/serwowana żywność nie może być szkodliwa dla zdrowia lub życia człowieka, zepsuta ani sfałszowana. Winna być przewożona w opakowaniach spełniających wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w tym żywnością gorącą), środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu i w taki sposób, aby nie została naruszona jakość zdrowotna tych artykułów.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością uwzględniając ustalenia negocjacji z Zamawiającym.

 

 1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego minimum 5 dni kalendarzowych przed planowanym odbyciem się kursu, o jego lokalizacji i godzinach rozpoczęcia.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy każdorazowo w dniu świadczenia usługi cateringowej, niezwłocznie po jej wykonaniu.

 

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania zamówienia: od IV 2018r. do ok. VI 2019r.
 2. Miejsce realizacji usługi cateringowej – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce (woj. świętokrzyskie). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji cateringu w Sali wskazanej przez Wykonawcę o ile znajduje się ona w odległości nie większej niż 500 metrów od miejsca realizacji kursów.

 

WYMOGI STAWIANE WYKONAWCY/WYKONAWCOM:

 1. Maksymalna, łączna liczba osobodni, w których należy zapewnić wyżywienie: 1320 osobodni.

 

 1. Świadczenie usługi cateringowej, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Dz. U. nr 171 poz. 1125 z późn. zm.)

 

 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
  1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą: posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu ofertowym zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginałów lub kopii dokumentów, które potwierdzają spełnienie powyższych kryteriów tj.: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z innego, właściwego rejestru.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2018 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek

ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce

 

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. 80% - cena brutto.

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

   cena brutto najtańszej oferty

----------------------------------------    x 80 %

       cena brutto badanej oferty

 

 1. 20% - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Każdy Wykonawca, który wykaże iż zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne (w tym głównie długotrwale bezrobotne) lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np. spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.) otrzyma dodatkowo 10 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy wraz z dokumentami poświadczającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

 

 1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, i winna uwzględniać stawkę za dzienny koszt wyżywienia dla 1 osoby.
 2. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenie brutto, która nie może ulec waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów za kryteria wymienione w punkcie 1.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

 

ZAMÓWIENIE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU SĄ:

Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr RR-CAT/03/2018

 

 

……………………………

Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                               ..............................

                                                                                                                                                             data

                                                          OFERTA

Do

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA”

ul. Kołłątaja 7

25-715 Kielce

Tel 601-152-488

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl

 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr RR-CAT/03/2018 dotyczący usługi cateringowej w ramach trzech rodzajów kursów dla 60 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto ………………………… zł

(słownie brutto zł: …………………………………………………………..)

w tym VAT ….% w kwocie ……………………….. zł

Wartość zamówienia netto: ………………………….. zł (słownie netto zł: …………………………)

 

W tym:

cena brutto za usługę organizacji cateringu w formie ciepłego posiłku/osobę: …….. zł brutto (łącznie 1320 osobodni x …… zł brutto = …………………….. zł brutto)

w tym VAT ….% w kwocie zł …………….

 

 

Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w rozeznaniu rynku nr RR-CAT/03/2018, warunki.

Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ....................../nie dotyczy*

 

                                                                             

…………………………………................................................
  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Kielce, dn. 18 kwietnia 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2018

 

Na przeprowadzenie stacjonarnego praktycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: 

 1. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym
 2. metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym
 3. metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą oraz z rysunkiem technicznym dla 60 uczestników/-czek projektu w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET.

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746 reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek 

Strona www: cku-budowlanka.pl

tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:
  1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usługi przeprowadzenia praktycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: metodą TIG (z rysunkiem technicznym) stali niestopowych oraz stali nierdzewnych, metodą MAG (z rysunkiem technicznym) oraz metodą MAG (z rysunkiem technicznym) z ręcznym cięciem plazmą dla 60 uczestników/-czek projektu w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Kursy realizowane są w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia:

 

Słownik CPV: 

80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnego praktycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi:
  1. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10osobowyh grup uczestników/-czek;
  2. metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek;
  3. metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą oraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek

w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET, tj.       niepozostające w zatrudnieniu,            nie       uczestniczące   w         kształceniu       i           szkoleniu,       w         tym      osoby z niepełnosprawnościami.

 

2.3 Liczba uczestników/uczestniczek zajęć, sposób organizacji szkolenia:  Zajęcia odbywają się w wymiarze: 

 1. stacjonarny praktyczny kurs spawania metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym – 120 godzin szkoleniowych praktyki/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 240 godzin zajęć;
 2. stacjonarny teoretyczny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym – 220 godzin szkoleniowych praktyki/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 440 godzin zajęć;
 3. stacjonarny teoretyczny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą wraz z rysunkiem technicznym – 130 godzin szkoleniowych praktyki/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 260 godzin zajęć.

Godzina szkoleniowa liczona jest jako 60 minut.

 

2.4 Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć:  

 1. Kursy prowadzane będą na terenie miasta Kielce, w sali zapewnionej przez Zamawiającego, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7.
 2. Kursy przewidziano w okresie: kwiecień 2018 r. – styczeń 2019 r. 
 3. Szczegółowy harmonogram kursów, zawierający konkretne daty rozpoczęcia zajęć oraz godziny prowadzenia zajęć uzgodniony zostanie z Wykonawcą po zawarciu umowy.
 4. Zamawiający, mając na uwadze nieprzewidziane okoliczności, zastrzega sobie wydłużenie bądź skrócenie

wskazanego w pkt. 2.4.2 okresu o maksymalnie jeden miesiąc.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

 

Zamawiający zapewnia Zamawiający zapewnia hale spawalniczą wraz z odpowiednim wyposażeniem (stanowiska spawalnicze).

Wykonawca zobligowany będzie do:

 1. przeprowadzenia szkolenia;
 2. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć (listy obecności, dzienniki zajęć itp. – wzory pism z logotypami udostępnia Zamawiający). Dokumenty powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,

Rozwój, informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej oraz tytułem projektu;

 1. zastosowania programu zajęć, zgodnego z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i przekazania go do Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
  1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykładowcą szkolenia teoretycznego musi być osoba z wykształceniem min. średnim, z uprawnieniami instruktorskimi i przygotowaniem pedagogicznym. Potwierdzeniem spełnienia warunku wykształcenia będzie: 
   • cv instruktora w którym wykazane zostanie wykształcenie danej osoby, 
   • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia kursu oraz 
   • inne dokumenty poświadczające uprawnienia do prowadzenia praktycznego kursu spawania metodą MAG. 
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług szkoleniowych (tj. przeprowadzenie kursu spawania) z podaniem okresu ich trwania (liczba godzin zajęć), liczby uczestników kursu oraz miejsca/instytucji w którym/dla której prowadzona była dana usługa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przeprowadził min. 3000 godzin kursu spawania – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3; 

 1. Zamawiający wymaga 1 trenera na zajęcia grupowe. Na potwierdzenie należy przedłożyć: informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia instruktora (weryfikowane na podstawie załączonego do oferty cv instruktora). Przez doświadczenie i kwalifikacje należy rozumieć: wykształcenie min. średnie, uprawnienia instruktorskie do przeprowadzenia kursu spawania i przygotowanie pedagogiczne potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub innym równoważnym dokumentem. Wykonawca w swojej ofercie obliguje się do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie trenera: cv trenera oraz inne dokumenty – ukończone kursy, szkolenia, uprawnienia do prowadzenia kursu spawania. 

 

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
  2. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (tj. przeprowadzenie kursu spawania), z podaniem okresu ich trwania (liczba godzin zajęć), liczby uczestników kursu oraz miejsca/instytucji w którym/dla której prowadzona była dana usługa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przeprowadził min. 3000 godzin kursu spawania – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3. 
  3. CV osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie trenera zgodnie z pkt. 4.1.2 niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2). Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:  a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
   1. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
   2. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
   3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres  cku-budowlanka@wp.pl
  3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena w przypadku

Wykonawcy-osoby fizycznej zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (zleceniodawcy). Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 5.2 – 5.4 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2018 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną (poczta polska, kurier itp.) na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce 

 

 1. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
  1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
   1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
   2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wykluczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 4.1.1 oraz 4.1.2 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za odrzuconą).
 2. Kryterium wyboru oferty: 

              a)       cena brutto oferty – 100 pkt.

 

Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.:

             Cmin 

P1=   ------------------  x 100

                   Co gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

 

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

 1. Istotne postanowienia: umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie po rozstrzygnięciu postepowania ofertowego.  
  1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 
   1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

 

 1. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji

Pośredniczącej;

 1. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 2. zmiana terminu zakończenia szkolenia w sytuacji niezależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony umowy. 

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego. Rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe będzie polegało na ewentualnym utworzeniu dodatkowej grupy uczestników/-czek zajęć, które wezmą udział w kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi.

 

 1. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia: 

 

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy

b. Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych usług

c. Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

 

 

Kielce, dn. 13 kwietnia 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2018

 

Na przeprowadzenie stacjonarnego teoretycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: 

 1. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym
 2. metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym
 3. metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą oraz z rysunkiem technicznym dla 60 uczestników/-czek projektu w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET.

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce NIP: 6571478577, REGON: 260607746 reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek 

Strona www: cku-budowlanka.pl

tel.: 601-152-488

 

 1. Informacje wprowadzające:
  1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usługi przeprowadzenia teoretycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: metodą TIG (z rysunkiem technicznym) stali niestopowych oraz stali nierdzewnych, metodą MAG (z rysunkiem technicznym) oraz metodą MAG (z rysunkiem technicznym) z ręcznym cięciem plazmą dla 60 uczestników/-czek projektu w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Kursy realizowane są w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zakres rzeczowy zamówienia:

 

Słownik CPV: 

80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnego teoretycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi:
  1. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10osobowyh grup uczestników/-czek;
  2. metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek;
  3. metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą oraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek

w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, należących do tzw. grupy NEET, tj. niepozostające w zatrudnieniu, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

 

2.3 Liczba uczestników/uczestniczek zajęć, sposób organizacji szkolenia:  Zajęcia odbywają się w wymiarze: 

 1. stacjonarny teoretyczny kurs spawania metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym – 31 godzin szkoleniowych/grupę teorii oraz 20 godzin szkoleniowych/grupę rysunku technicznego, tj. łącznie 51 godzin szkoleniowych/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 102 godziny zajęć;
 2. stacjonarny teoretyczny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym – 37 godzin szkoleniowych/grupę teorii oraz 20 godzin szkoleniowych/grupę rysunku technicznego, tj. łącznie 57 godzin szkoleniowych/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 114 godzin zajęć;
 3. stacjonarny teoretyczny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą wraz z rysunkiem technicznym – 31 godzin szkoleniowych/grupę teorii oraz 20 godzin szkoleniowych/grupę rysunku technicznego, tj. łącznie 51 godzin szkoleniowych/grupę x 2 grupy szkoleniowe = 102 godziny zajęć.

Godzina szkoleniowa liczona jest jako 45 minut.

 

2.4 Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć:  

 1. Kursy prowadzane będą na terenie miasta Kielce, w sali zapewnionej przez Zamawiającego, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7.
 2. Kursy przewidziano w okresie: kwiecień 2018 r. – styczeń 2019 r. 
 3. Szczegółowy harmonogram kursów, zawierający konkretne daty rozpoczęcia zajęć oraz godziny prowadzenia zajęć uzgodniony zostanie z Wykonawcą po zawarciu umowy.
 4. Zamawiający, mając na uwadze nieprzewidziane okoliczności, zastrzega sobie wydłużenie bądź skrócenie wskazanego w pkt. 2.4.2 okresu o maksymalnie jeden miesiąc.

 

 

 1. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z odpowiednim wyposażeniem (ławki/stoliki, miejsca siedzące, projektor multimedialny, tablica suchościeralna), materiały szkoleniowe (podręczniki, długopisy, notatniki) oraz catering dla uczestników szkolenia. Wykonawca zobligowany będzie do:

 1. przeprowadzenia szkolenia;
 2. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć (listy obecności, dzienniki zajęć itp. – wzory pism z logotypami udostępnia Zamawiający). Dokumenty powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,

Rozwój, informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej oraz tytułem projektu;

 1. zastosowania programu zajęć, zgodnego z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i przekazania go do Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 

 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
  1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykładowcą szkolenia teoretycznego musi być osoba z wykształceniem wyższym, inżynierskim w kierunkach spawalniczych lub pokrewnych spawalnictwu z uprawnieniami inżynieryjnymi i przygotowaniem pedagogicznym. Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie: 
   • kopia dyplomu ukończenia wyższych inżynierskich studiów kierunkowych, 
   • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi;
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług szkoleniowych (tj. przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG oraz metodą TIG) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem okresu ich trwania

(liczba godzin zajęć), liczby uczestników kursu oraz miejsca/instytucji w którym/dla której prowadzona była dana usługa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał min. 10 usług szkoleniowych z zakresu spawania metodą TIG oraz min. 10 usług szkoleniowych z zakresu spawania metodą MAG dla grup min. 8-osobowych, zrealizowane  w ciągu ostatnich 3 lat (liczy się termin zakończenia realizacji usługi na dzień złożenia oferty).

 

 1. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
  1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (tj. przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG oraz metodą TIG) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem okresu ich trwania (liczba godzin zajęć), liczby uczestników kursu oraz miejsca/instytucji w którym/dla której prowadzona była dana usługa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał min. 10 usług szkoleniowych z zakresu spawania metodą TIG oraz min. 10 usług szkoleniowych z zakresu spawania metodą MAG dla grup min. 8-osobowych, zrealizowane  w ciągu ostatnich 3 lat (liczy się termin zakończenia realizacji usługi na dzień złożenia oferty).
 2. CV osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie trenera (kopia dyplomu ukończenia inżynierskich wyższych studiów kierunkowych, kopia zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne, kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia inżynieryjne na kursie spawania, kopia dokumentów z odbytych szkoleń, kursów itp.)
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 3). Oświadczenie winno dotyczyć braku występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:  a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
  1. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
  2. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres  cku-budowlanka@wp.pl
  3. Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu mailowego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena w przypadku Wykonawcy-osoby fizycznej zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (zleceniodawcy). Cena ofert ma być wyrażona w PLN.

 

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.
  2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 5.2 – 5.4 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2018 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną (poczta polska, kurier itp.) na adres podany poniżej:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce 

 

 1. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
  1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
   1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
   2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wykluczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 4.1.1 oraz 4.1.2 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za odrzuconą).
 2. Kryterium wyboru oferty: 

              a)       cena brutto oferty – 100 pkt.

 

Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.:

             Cmin 

P1=   ------------------  x 100

                   Co gdzie:

Cmin - najniższa cena brutto

Co - cena badanej oferty

 

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

 1. Istotne postanowienia: umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie po rozstrzygnięciu postepowania ofertowego.  10.1 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

 

 1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji

Pośredniczącej;

 1. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 2. zmiana terminu zakończenia szkolenia w sytuacji niezależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony umowy. 

 

 1. Osoba do kontaktów: Edyta Hrouda-Nosek, tel. 601-152-488.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia podstawowego. Rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe będzie polegało na ewentualnym utworzeniu dodatkowej grupy uczestników/-czek zajęć, które wezmą udział w kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi.

 

 1. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia: 

 

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy

b. Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych usług

c. Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

 

 

 

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

  

 

Biuro projektu

„DOBRY ZAWÓD – II edycja”

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 7

25-715 Kielce

tel. 601 152 488

  

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 7
Tel.: 601 152 488, 518 193 159 (pon-pt, do godz. 18 - sobota do 15)
cku-budowlanka@wp.pl

Powered by: www.kwant.com.pl